ป.ป.ช.ระยองเปิดโครงการแก้ปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่

เมื่อเวลา10.00 น. (18 ก.พ. 64) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการแก้ปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่พื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง) สร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ สะท้อนภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กร โดยมีนายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน และการการต้อนรับพร้อมด้วย เครือข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดระยอง เครือข่ายภาคประชาชน กว่า 50 คนเข้าร่วม


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามโครงการแก้ปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง) สร้างธรรมาภิบาลภาครัฐสะท้อนภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตในเขตพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาขนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต เนื่องจากปัญหาการทุจริตในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่จึงเป็นผู้ที่ทราบปัญหาการทุจริตในพื้นที่ดีที่สุด ซึ่งหากประชาชนหรือเครือข่ายพบข้อสงสัยหรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ และแจ้งเบาะแสไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดระยองลดน้อยลง ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256-2564) ในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย


สำหรับการจัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง) สร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ สะท้อนภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กรทั้งกิจกรรมที่ 1 ในวันนี้ และกิจกรรมต่อไปที่จะมีการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์โครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากทุกท่านร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการปกป้องประโยชน์สาธารณะ เฝ้าระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ใดทุจริตเบียดบังเอาผลประโยชน์ส่วนรวมไปเป็นประโยชน์ส่วนตน หรืออาศัยอำนาจหน้าที่ในการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสร้างให้จังหวัดระยองเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป…

The Lighter Thailand News Bureau…//