โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง เปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง เปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

“ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม” ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย เปิด งาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2563 และการซักซ้อมพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2560 ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวเปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2563 และการซักซ้อมพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยนักเรียน จากโรงเรียนบ้านค่ายเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนบ้านค่ายได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองค์ทรงมีพระราชดํารัส หลักการหรือแนวทางในการดํารงชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย “อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวคิดอันทรงคุณค่า เป็นมหัศจรรย์ในชีวิตแด่พสกนิกร หาที่ใดเปรียบมิได้ โรงเรียนบ้านค่าย เป็นโรงเรียนหนึ่งที่น้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ใน การบริหารการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านค่าย จึงได้ขยายผลปรัชญาพระราชการอันทรงคุณค่าไปสู่ชุมชน สังคม และสถานศึกษาอื่น ๆ จึงได้จัดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House รวมทั้งนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการซักซ้อมพร้อมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบริการแก่นักเรียน ชุมชน และสังคม โดยมีฐานกา เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เลิศรสน้ำสารพัด ฝึกหัดเรื่องกล้วย ๆ ร่ํารวยการเพาะเห็ด กลเม็ดผักพื้นบ้าน เชี่ยวชาญสมุนไพร ชาวนายุคใหม่ ใช้พอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา PBL ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนําเสนอผลงานต่อสาธารณชนด้วย

               สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งประกอบด้วย การแสดงชุด “ฉ่อยพอเพียง” นิทรรศการ Best Practice 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมนําเสนอฐานการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านค่าย 4 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมนําเสนอโครงงานนวัตกรรม (PBL) จากนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายอีกด้วย…

The Lighter Thailand News Bureau…//