mou

อบต.ตะพง เปิดงานวันคนพิการสากล พร้อมทำ MOU ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

เมื่อเวลา 10.00 น.(3 ธ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ถนนสุขุมวิทตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “วันคนพิการสากลตำบลตะพง” ประจำปี 2563 โดยมีนายวิเชียร กระจ่างแจ้ง ประธานชมรมคนพิการตำบลตะพง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยองค์กรคนพิการเข้าร่วมกันคับคั่ง


นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวว่า ชมรมคนพิการตำบลตะพง ได้จัดตั้งชมรมคนพิการตำบลตะพงขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีนายชูชีพ กระจ่างแจ้ง เป็นประธานชมรมคนพิการตำบลตะพง เพื่อให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มคนพิการตำบลตะพง ภายใต้การกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง, สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง, สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง, องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และ หน่วยงานอื่น ๆ การรวมกลุ่มของชมรมคนพิการตำบลตะพง เน้นการให้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายของคนพิการในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คนพิการรู้สึกอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้ง มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปและเป็นการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตคนพิการให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคลปกติ

สำหรับในการนี้ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง , ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง, สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง ชมรมคนพิการตำบลตะพง, มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ , ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระยอง โดยมีข้อความแบ่งได้ดังนี้ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ยินดีสนับสนุนทางด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และบุคลากรและงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนากองทุนอาชีพเพื่อคนพิการตำบลตะพง 2. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ยินดีสนับสนุนด้านงบประมาณและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกองทุนพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการตำบลตะพง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง ร่วมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในตำบลตะพงได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 4. ชมรมคนพิการตำบลตะพง มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพส่งเสริมสมาชิกได้มีอาชีพเพิ่มรายได้ 5. มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ ร่วมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในตำบลตะพง ได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 6. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระยอง ยินดีสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และต่างฝ่ายต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ประกอบด้วย นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นางสาวณัฐนียา ธรรมสุนทร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ จันทร์พราหมณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดระยอง นายวิเชียร กระจ่างแจ้งประธานชมรมคนพิการตำบลตะพง นายสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ นางวรมน รัตนจีนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระยอง นายบัญญัติ เตียวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายฐานุพงศ์ โพธิ์สาร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อีกด้วย..

The Lighter Thailand…//

อบจ.ระยอง ลงนาม MOU กับ อปท.67 แห่ง บริหารจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นต้นแบบ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในจังหวัดระยอง จำนวน 67 แห่ง มีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ อบจ.ระยอง ได้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ด้วยระบบกำจัดแบบผสมผสานและเทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงานที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอปท.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง ร่วมสร้างวินัยของประชาชนในพื้นที่ในการลด คัดแยกขยะต้นทาง พร้อมทั้งจัดเก็บและส่งขยะมูลฝอยเข้ามากำจัด โดยชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะให้ อบจ.ระยอง รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อด้วย ซึ่ง อบจ.ระยอง ได้ดำเนินการบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภาคตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่สถานพยาบาลทั้งภายในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อร่วมมือกับ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง ในการร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัดระยอง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงานเชิงบูรณาการ และสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของ อปท.ในจังหวัดระยอง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของจังหวัดระยองให้เกิดความยั่งยืน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง กล่าวว่า การลงนาม MOU ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนบริหารจัดขยะที่เป็นระบบ ระหว่าง อบจ.ระยอง และอปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ทั้งขยะมูลฝอยและติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของ อปท.ทั่วประเทศในการนำกลับไปบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะอีกด้วย.