GPSC

กลุ่มจีพีเอสซีจัดกิจกรรม “สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566” ณ ป่าชายเลนของกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

กลุ่มจีพีเอสซีจัดกิจกรรม “สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566” ณ ป่าชายเลนของกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 กลุ่มจีพีเอสซี โดย โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ร่วมกับ ประมงจังหวัดระยอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม และกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จัดกิจกรรม “สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566” โดยมีคุณอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และคุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนกลุ่ม GPSC ได้ร่วมกันสร้างกระชังเพาะเลี้ยงปูทะเล เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลลูกปู พร้อมกับปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปูทะเลจำนวนกว่า 250 ตัว

อีกทั้งยังสร้างบ้านให้กับนกจำนวน 80 หลัง ณ ป่าชายเลนบริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด อ.เมือง จ.ระยอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจิตอาสา พนักงาน อาจารย์ นักเรียนและชาวประมง กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ระบบนิเวศ ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของจังหวัดระยอง

THE LIGHTER THAILAND

GPSC Group ร่วมฝ่าโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับบุคลากรทางการแพทย์รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยให้ความช่วยเหลือดังนี้– บริจาคเงินสมทบทุน จัดซื้อเครื่องไฮโฟลว์สำหรับรับมือผู้ป่วย COVID-19 ให้กับศิริราชมูลนิธิ จำนวน 500,000 บาท
– บริจาคเงินสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500,000 บาท

– สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องอบ UV เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มูลค่า 100,000 บาท

– สนับสนุนเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) จำนวน 6,000 ตัว ให้กับกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 90,000 บาท

– สนับสนุนเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) จำนวน 3,750 ชุด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มูลค่า 56,560 บาท

– สนับสนุนเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) จำนวน 2,250 ตัว ให้กับโรงพยาบาลบางละมุง มูลค่า 33,750 บาทงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,280,310 บาท GPSC Group พร้อมสู้เคียงข้างคนไทย และให้ความช่วยเหลือ แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทยได้อย่างปลอดภัย..

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง