bst

BST Group จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

BST Group จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1-16 มีนาคม 2566 กลุ่ม บีเอสที ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) และบริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด (BEE) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 ผ่านโครงการ BST Group พบชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะ พูดคุยกับพี่น้องชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง รวม 29 ชุมชน และยังได้เปิดตัว โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สร้างระบบจัดการน้ำมันใช้แล้วในครัวเรือน ในการนำกลับมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล มุ่งหวังเพื่อให้ชุมชนมีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดยกิจกรรมสานเสวนานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อมูลโครงการส่วนขยาย ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอ สร้างความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

#BSTGroup #BST #BSTE #BEE #สานเสวนาชุมชน #ESG

THE LIGHTER THAILAND

BST ดำเนินโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ปีที่ 6

BST ดำเนินโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ปีที่ 6
3 พ.ย. 2564 – บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) สนับสนุนงบประมาณในโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง
ร่วมสร้างความดี” ต่อเนื่องปีที่ 6 นำโดยนายภูษิต เทพเกลี้ยง รองผู้จัดการโรงงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่งมอบงบประมาณแก่ โรงเรียนวัดตากวน โดยมี นางรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน และนายอำพร
พืชพันธุ์ ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดตากวน
เพื่อนำงบประมาณมาปรับปรุงพื้นที่และวางท่อระบายน้ำของโรงเรียน
เนื่องจากปัญหาการระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและซึมเข้าท่วมห้องเรียน ทำให้หนังสือ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนได้รับเสียหาย ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน


ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน มีจิตอาสา มองเห็นปัญหาในพื้นที่ต่างๆ
เพื่อนนำมาเสนอของบประมาณจากบริษัทฯ
ในการนำไปสู่แนวทางของการมีส่วนร่วมทำประโยชน์คืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ
อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

The Lighter Thailand…//