BLCPจับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน- อ่าวประดู่ จ.ระยอง พัฒนาผลิตภัณฑ์

BLCPจับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปร … Read More

BLCP เดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ด            จ. ระยอง ภายใต้โครงการ “รักษ์หญ้าทะเลกับบีแอลซีพี”

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เดินหน้าฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลโดยรอบเกาะสะเก็ด รวมทั้งยกระดับรายได้ให้กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชนในพื้นที่ โดยการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บีแอลซีพี พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ. ระยอง จากเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคืนสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่