กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอละครสั้นชุด “ใครเปลี่ยนโลก” เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขและรับมือกับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น ผ่านละครสั้นชุด “ใครเปลี่ยนโลก” เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ หวังช่วยสร้างแรงผลักดัน และขับเคลื่อนสังคมให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกด้านของประเทศ รวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญทั่วโลก เพราะส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยากรเป็นวงกว้าง และกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

ซึ่งกระบวนการสร้างการรับรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น จําเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงประชาชน ทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการตั้งรับปรับต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีแนวคิดในการจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านคลิปหรือละครสั้น ชุด “ใครเปลี่ยนโลก” เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

ละครสั้นชุด “ใครเปลี่ยนโลก” เป็นละครที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาและเกิดขึ้นในทุกวันจนหลายคนต่างเคยชิน แต่พฤติกรรมเหล่านี้กลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลกระทบตามมามากมายอย่างคาดไม่ถึง โดยสื่อสารผ่านตัวละคร “หมีขาว” หรือ “หมีขั้วโลก”

ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเสมือนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่ต่างกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ “เด็กหญิง” ซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์ หรือผู้คนในปัจจุบัน ที่กำลังดำเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นปัจจัยเร่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนำเสนอเรื่องราวใน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 “หมีจะไม่ทน”

กล่าวถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่กลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอนที่ 2 “โลกเปลี่ยน ทุเรียนแพง” กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการทำเกษตร ที่เชื่อมโยงไปถึงการผลิตอาหาร และตอนที่ 3 “โลกเปลี่ยน โรคเปลี่ยน” ที่กล่าวถึงโรคอุบัติใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ำ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 2 รูปแบบ คือ สภาวะสุดขั้วของลมฟ้าอากาศ หรือ Extreme Weather Event ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์แบบฉับพลัน เช่น ภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง วาตภัย และการเกิดคลื่นความร้อน เป็นต้น และสภาวะหรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือ Slow Onset Event ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ และถือเป็นภัยคุกคามจากปรากฏการณ์โลกร้อนที่น่ากลัวมากที่สุด เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่ส่งผลทำให้ระดับทะเลเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้ง สภาพดินที่เปลี่ยนแปลงไป น้ำทะเลกลายเป็นกรด เป็นต้น ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก และจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากทุกประเทศไม่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

ติดตามชมผลงานวีดิทัศน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุด “ใครเปลี่ยนโลก” ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th และเฟซบุ๊กเพจ Climate Change ใครเปลี่ยนโลก.