BST ดำเนินโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ปีที่ 6

BST ดำเนินโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ปีที่ 6
3 พ.ย. 2564 – บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) สนับสนุนงบประมาณในโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง
ร่วมสร้างความดี” ต่อเนื่องปีที่ 6 นำโดยนายภูษิต เทพเกลี้ยง รองผู้จัดการโรงงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่งมอบงบประมาณแก่ โรงเรียนวัดตากวน โดยมี นางรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน และนายอำพร
พืชพันธุ์ ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดตากวน
เพื่อนำงบประมาณมาปรับปรุงพื้นที่และวางท่อระบายน้ำของโรงเรียน
เนื่องจากปัญหาการระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและซึมเข้าท่วมห้องเรียน ทำให้หนังสือ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนได้รับเสียหาย ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน


ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน มีจิตอาสา มองเห็นปัญหาในพื้นที่ต่างๆ
เพื่อนนำมาเสนอของบประมาณจากบริษัทฯ
ในการนำไปสู่แนวทางของการมีส่วนร่วมทำประโยชน์คืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ
อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

The Lighter Thailand…//