โรงเรียนบ้านค่าย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้ารณรงค์การออกกำลังกายในสถานศึกษา ชวนนักเรียนในจังหวัดระยองเข้ากิจกรรม ”ก้าวท้าใจในสถานศึกษา”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้ารณรงค์การออกกำลังกายในสถานศึกษา ชวนนักเรียนในจังหวัดระยองเข้ากิจกรรม ”ก้าวท้าใจในสถานศึกษา” ตั้งเป้าชวนนักเรียนทั่วประเทศร่วมออกกำลังกาย 1 ล้านคนในปี 2566 นี้

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.65 ที่โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจในสถานศึกษา โดยมีนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดระยอง เขตสุขภาพที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และเครือข่ายร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ฯ ดังกล่าว และมีนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย เข้าร่วมกิจกรรม และมีการแสดงโชว์ออกกำลังกาย รวมทั้งมีนิทรรศการ และบูธกิจกรรมก้าวท้าใจ บูธองค์ประกอบของร่างกายให้ความรู้ด้วย

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีด้วยการออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ด้วยการให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ มาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจทั้งหมดประมาณ 4.8 ล้านคน ซึ่งกิจกรรมก้าวท้าใจยังคงขยายผลไปทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน วัยรุ่นที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดยปัจจุบันก้าวท้าใจมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 500,000 คน ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 นี้ ได้กำหนดเป้าหมายการให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ จำนวน 1,000,000 คน.

THE LIGHTER THAILAND

โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง เปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง เปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

“ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม” ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย เปิด งาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2563 และการซักซ้อมพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2560 ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวเปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2563 และการซักซ้อมพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยนักเรียน จากโรงเรียนบ้านค่ายเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนบ้านค่ายได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองค์ทรงมีพระราชดํารัส หลักการหรือแนวทางในการดํารงชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย “อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวคิดอันทรงคุณค่า เป็นมหัศจรรย์ในชีวิตแด่พสกนิกร หาที่ใดเปรียบมิได้ โรงเรียนบ้านค่าย เป็นโรงเรียนหนึ่งที่น้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ใน การบริหารการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านค่าย จึงได้ขยายผลปรัชญาพระราชการอันทรงคุณค่าไปสู่ชุมชน สังคม และสถานศึกษาอื่น ๆ จึงได้จัดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House รวมทั้งนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการซักซ้อมพร้อมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบริการแก่นักเรียน ชุมชน และสังคม โดยมีฐานกา เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เลิศรสน้ำสารพัด ฝึกหัดเรื่องกล้วย ๆ ร่ํารวยการเพาะเห็ด กลเม็ดผักพื้นบ้าน เชี่ยวชาญสมุนไพร ชาวนายุคใหม่ ใช้พอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา PBL ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนําเสนอผลงานต่อสาธารณชนด้วย

               สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งประกอบด้วย การแสดงชุด “ฉ่อยพอเพียง” นิทรรศการ Best Practice 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมนําเสนอฐานการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านค่าย 4 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมนําเสนอโครงงานนวัตกรรม (PBL) จากนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายอีกด้วย…

The Lighter Thailand News Bureau…//