หัวใจอาสาไออาร์พีซี เก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรือง 

หัวใจอาสาไออาร์พีซี เก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรือง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 พนักงานหัวใจอาสาไออาร์พีซีร่วมกับชุมชนกว่า 400 คน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรือง ได้น้ำหนักขยะรวมกว่า 2,500 กิโลกรัม กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรืองนี้ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ทั้งหมดกว่า 5,000 กิโลกรัม

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และ ใส่ใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป