องค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภาคตะวันออก จัดโครงการ “แม่=หมอในครอบครัว”

ประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภาคตะวันออกและคณะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนไม่ให้เจ็บป่วยและพิการ และเพื่อส่งเสริมสตรีให้มีความรู้และเพื่อการมีส่วนร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สมาชิกในครอบครัวและในชุมชน เพื่อสนับสนุนวันสตรีสากลที่จะมาถึงในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ในงานมีการเสวนาหัวข้อ “องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อสตรีไทย”