เลือกตั้ง

ไม่พลิกโผ “ปิยะ ปิตุเตชะ” อดีตนายก อบจ.ระยอง ทิ้งคู่แข่งขาดลอย นั่งนายก อบจ.ระยองอีกสมัย

เมื่อเวลา 00.30 น. น.วันที่ 21 ธ.ค.ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ระยอง ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่รวบรวมผลคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ระยอง โดยมีการขึ้นป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ไว้ตรงหน้าตึกสำนักงาน อบจ.ระยอง เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ผลอย่างไม่เป็นทางการ นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.ระยอง ชนะคู่แข่งขาดลอยทุกเขต โดยจะกลับมานั่งในตำแหน่งนายก อบจ.ระยอง อีกหนึ่งสมัย โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายปิยะ ปิตุเตชะ ได้ 158,413 คะแนน นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ได้ 61,583 คะแนน นายเกรียงไกร กิ่งทอง ได้ 8,715 คะแนน และนายสุวิทย์ เหล่าฤทธิไกร ได้ 4,413 คะแนน

นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 60 เปอร์เซ็น.

กกต.ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ.ระบุภาพรวมทั้งประเทศมีความพร้อมเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ พร้อมเน้นเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.63 ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์และหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ชั้น 1 ตึกที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง มีนายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชี้แจงความพร้อมการเลือกตั้งให้รับทราบ

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ภาพรวมทั้งประเทศการเตรียมการต่างๆ มีความพร้อมที่จะเลือกตั้งแล้ว สำหรับการไปใช้สิทธิ ก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน โดยตรวจสอบรายชื่อให้ชัดเจนว่ามีชื่ออยู่หน่วยเลือกตั้งใด ที่สำคัญอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา หรือทำลาย หรือฉีกบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ให้ประชาชนได้ช่วยมาดูเป็นสักขีพยานตอนนับคะแนน เพื่อจับตาว่ามีการทุจริตเลือกตั้งหรือไม่และแจ้งให้ทาง กตต.รับทราบต่อไป


อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ได้เน้นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยจะมีจุดลงคะแนน กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงไปลงคะแนน ซึ่งจากการลงพื้นที่ จ.ระยอง ยังไม่พบซึ่งผิดปกติ การร้องเรียนเกิดขึ้น

The Lighter Thailand News…//

การเลือกตั้งท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการที่รัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการทำหน้าที่แทนรัฐบาล การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ จะเป็นผู้กำหนดผู้แทนหรือตัวบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งผู้แทนจะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น

รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมี 2 รูปแบบ แต่ละรูปแบบแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รูปแบบทั่วไป : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

รูปแบบพิเศษ : กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งนายก อบจ. หรือ ส.อบจ. ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 4. และ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
 2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (Passport) ฯลฯ

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

**กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้**

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.หรือ ส.ถ.หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธนานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

*** การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี ***

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

 1. ตรวจสอบรายชื่อ
 2. ยื่นหลักฐานแสดงตน
 3. รับบัตรเลือกตั้ง
 4. ทำเครื่องหมายกากบาท
 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

*** เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ***

คำสำคัญและคำย่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล

ส.อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต. นายกองค์บริหารส่วนตำบล

เทศบาล

ทต. เทศบาลตำบล

ทม. เทศบาลเมือง

ทน. เทศบาลนคร

ส.ทต. สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ส.ทม. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ส.ทน. สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นายก ทต. นายกเทศมนตรีตำบล

นายก ทม. นายกเทศมนตรีเมือง

นายก ทน. นายกเทศมนตรีนคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส.อบจ. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมืองพัทยา

สม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร

สก. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ว่า กทม. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ขอบคุณที่มา : คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบจ.

By. https://mwinthailand.com

กกต. ลงพื้นที่ระยอง เพื่อประชุม พร้อมเตือนระมัดระวัง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย.63 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเดือนธันวาคมนี้ โดยเชิญปลัด อปท.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเทศบาล, อบต.ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 68 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ

กกต.ลงพื้นที่ระยอง

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า กกต.มีหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่การจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ อปท.ที่จะดำเนินการเลือกตั้งให้เรียบร้อยตามไทม์ไลน์ที่ กกต.กำหนด จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและรับฟังปัญหาอุปสรรคให้ถูกต้องระหว่าง กกต.กับปลัด เจ้าหน้าที่ใน อปท.ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อปท.
นอกจากนี้ยังเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาหลายอย่าง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จนถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่างมาก และมีความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นอย่างมากเช่นกัน
สำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง มาเป็นโมเดลใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วย

The Lighter Thailand…//

“ธนาธร” ลงพื้นที่ระยองช่วยผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.ระยอง

จังหวัดระยอง

ธนาธร ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายก อบจ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวนชาวระยองไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ทีมข่าว : The Lighter Thailand

ศึกชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย

ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) และนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ. ระยอง) ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย คือ นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.ระยอง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า และนายเกรียงไกร กิ่งทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย พร้อมได้หมายเลขเรียบร้อยแล้วประกอบด้วย

หมายเลข 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ
หมายเลข 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์
หมายเลข 3 นายเกรียงไกร กิ่งทองโดยนายปิยะ ปิตุเตชะ ได้หมายเลข 1 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ได้หมายเลข 2 ผู้สมัครทั้ง 2 คน ส่งลูกทีม ส.อบจ.ลงครบทุกเขตทั้ง 8 อำเภอ รวม 30 เขตเลือกตั้ง ส่วนนายเกรียงไกร กิ่งทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยสนับสนุน ได้หมายเลข 3 เบื้องต้นส่งผู้สมัครลง 17 เขตเลือกตั้ง

นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.ระยอง ผู้สมัครหมายเลข 1 กล่าวว่า ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ สามารถพัฒนาจังหวัดระยองตามที่รับปากไว้ จึงขอโอกาสคนระยอง เพื่อสานงานต่อที่ค้างคาอยู่โดยขอให้เลือกยกทั้งทีม ขณะที่นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 กล่าวว่า พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ด้านการศึกษา จะยกระดับการศึกษาแบบ 1 โรงเรียน 1 อำเภอแห่งอนาคต โดยเฉพาะการใช้เงินงบประมาณจะต้องคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน กระจายความเจริญไปในทุกพื้นที่ ด้านนายเกรียงไกร กิ่งทอง ผู้สมัครหมายเลข 3 กล่าวว่า มีความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดระยอง จึงอยากจะขอโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือในการดำเนินนโยบายพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนระยองให้ดีขึ้นต่อไป

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ มีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

ทีมข่าว : The Lighter Thailand