อบจ.ระยอง ลงนาม MOU กับ อปท.67 แห่ง บริหารจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นต้นแบบ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในจังหวัดระยอง จำนวน 67 แห่ง มีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ อบจ.ระยอง ได้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ด้วยระบบกำจัดแบบผสมผสานและเทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงานที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอปท.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง ร่วมสร้างวินัยของประชาชนในพื้นที่ในการลด คัดแยกขยะต้นทาง พร้อมทั้งจัดเก็บและส่งขยะมูลฝอยเข้ามากำจัด โดยชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะให้ อบจ.ระยอง รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อด้วย ซึ่ง อบจ.ระยอง ได้ดำเนินการบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภาคตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่สถานพยาบาลทั้งภายในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อร่วมมือกับ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง ในการร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัดระยอง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงานเชิงบูรณาการ และสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของ อปท.ในจังหวัดระยอง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของจังหวัดระยองให้เกิดความยั่งยืน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง กล่าวว่า การลงนาม MOU ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนบริหารจัดขยะที่เป็นระบบ ระหว่าง อบจ.ระยอง และอปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ทั้งขยะมูลฝอยและติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของ อปท.ทั่วประเทศในการนำกลับไปบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะอีกด้วย.