นายภิรมย์ ชุมนุม ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 520/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

https://youtu.be/apWj3ve2oMA

นายภิรมย์ ชุมนุม ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
บัญชีแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.520/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) กรมการปกครอง จํานวน 136 ราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหนา้ที่ตามคําสั่งในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชนจากอำเภอวังจันทร์ มาร่วมเป็นกำลังใจในการเข้ารับตำแหน่งที่อำเภอนิคมพัฒนา อีกด้วย

The Lighter Thailand New Bureau…//