GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

BLCP เดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ด            จ. ระยอง ภายใต้โครงการ “รักษ์หญ้าทะเลกับบีแอลซีพี”

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เดินหน้าฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล สร้างความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลโดยรอบเกาะสะเก็ด รวมทั้งยกระดับรายได้ให้กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชนในพื้นที่ โดยการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

GPSC Group ร่วมฝ่าโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19

GPSC Group ร่วมฝ่าโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

ไออาร์พีซี ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ไออาร์พีซี ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

บีแอลซีพี พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ. ระยอง จากเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคืนสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ยผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดตราด) และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนดร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก