พรบ

กกต. ลงพื้นที่ระยอง เพื่อประชุม พร้อมเตือนระมัดระวัง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย.63 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเดือนธันวาคมนี้ โดยเชิญปลัด อปท.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเทศบาล, อบต.ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 68 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ

กกต.ลงพื้นที่ระยอง

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า กกต.มีหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่การจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ อปท.ที่จะดำเนินการเลือกตั้งให้เรียบร้อยตามไทม์ไลน์ที่ กกต.กำหนด จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและรับฟังปัญหาอุปสรรคให้ถูกต้องระหว่าง กกต.กับปลัด เจ้าหน้าที่ใน อปท.ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อปท.
นอกจากนี้ยังเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาหลายอย่าง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จนถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่างมาก และมีความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นอย่างมากเช่นกัน
สำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง มาเป็นโมเดลใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วย

The Lighter Thailand…//

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิด หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ บุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

นั่นหมายถึง

การปกปิด การปลอมแปลง แหล่งที่มา ปรับไม่เกิน 100,000.-บาท

เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบอกเลิก หรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับ ปรับไม่เกิน 200,000.-บาท

เพราะฉะนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย จึงไม่ควรกระทำ

The Lighter Thailand…//