ป.ป.ช.ระยองเปิดโครงการแก้ปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่

กิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามโครงการแก้ปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง) สร้างธรรมาภิบาลภาครัฐสะท้อนภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตในเขตพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาขนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน