บ้านค่าย

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 10 ราย ยอดสะสม 831 ราย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 18 พ.ค.64 จำนวน 831 ราย รักษาหายแล้ว 572 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 31,739 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 1,592 ราย พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 อำเภอ มี อ.ปลวกแดง 6 ราย อ.เมืองระยอง 3 ราย และ อ.บ้านฉาง 1 ราย โดยความเชื่อมโยงของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ทั้งนี้ผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้ไปรับการตรวจคัดกรองกับรถตรวจชีวนิภัยพระราชทานได้ที่ตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง.

วฐิต กลางนอก / จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ระยอง

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19สูงถึง 2 พันราย

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,070 ถึอว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศที่สูง


       โดยพบมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,062 ราย ตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,902 ราย จากการทำงานเชิงรุก สถานที่เสี่ยง 160 ราย มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 50,183 ราย และมีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้รวม 30,189 ราย กำลังรักษาตัว 19,873 ราย รักษาในโรงพยาบาล 15,642 ราย แยกกักตัวในรพ.สนาม 4,231 ราย และ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 รายอีกด้วย..

ผกก.สภ.บ้านค่าย ระยอง เปิดงานพิธีมอบ “เสื้อเกราะกัน กระสุน เข็มขัดเส้นที่สอง”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สถานีตํารวจภูธรบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่ายเปิดงานพิธีมอบ “เสื้อเกราะกัน กระสุน เข็มขัดเส้นที่สอง และโล่กันกระสุนสถานีตํารวจภูธรบ้านค่าย” พร้อมนายสรุชัย ปิตุเตชะ ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.บ้านค่าย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบการ ร้านค้า – ร้านทอง ผู้นําท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 40 นายเข้ารับมอบ

คลิป : https://youtu.be/-6RVl_PU0b8

พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่าย กล่าวว่า ปัญหาอาชญากรรม ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น อันส่งผลให้กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีภารกิจหลายด้านกอรปกับเจ้าหน้าที่ตํารวจขาดอุปกรณ์ในการเข้าระงับเหตุและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเกิดความสูญเสียในหลายกรณีที่ผ่านมา ดังจะได้เห็นในคลิปวิดีโอ หรือในสื่อโซเชียล ที่สูญเสียเจ้าหน้าที่เพราะขาดอุปกรณ์ในการป้องกัน สิ่งสำคัญคือ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายหลังปฏิบัติหน้าที่สามารถกลับบ้านไปดูแลครอบครัวได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย..

The Lighter Thailand News Bureau…//

โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง เปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง เปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

“ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม” ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย เปิด งาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2563 และการซักซ้อมพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2560 ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวเปิดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2563 และการซักซ้อมพร้อมรับการประเมิน สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยนักเรียน จากโรงเรียนบ้านค่ายเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่าย กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนบ้านค่ายได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองค์ทรงมีพระราชดํารัส หลักการหรือแนวทางในการดํารงชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย “อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวคิดอันทรงคุณค่า เป็นมหัศจรรย์ในชีวิตแด่พสกนิกร หาที่ใดเปรียบมิได้ โรงเรียนบ้านค่าย เป็นโรงเรียนหนึ่งที่น้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ใน การบริหารการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านค่าย จึงได้ขยายผลปรัชญาพระราชการอันทรงคุณค่าไปสู่ชุมชน สังคม และสถานศึกษาอื่น ๆ จึงได้จัดงาน Bankhai School New Normal Mini Open House รวมทั้งนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการซักซ้อมพร้อมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบริการแก่นักเรียน ชุมชน และสังคม โดยมีฐานกา เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เลิศรสน้ำสารพัด ฝึกหัดเรื่องกล้วย ๆ ร่ํารวยการเพาะเห็ด กลเม็ดผักพื้นบ้าน เชี่ยวชาญสมุนไพร ชาวนายุคใหม่ ใช้พอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา PBL ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนําเสนอผลงานต่อสาธารณชนด้วย

               สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งประกอบด้วย การแสดงชุด “ฉ่อยพอเพียง” นิทรรศการ Best Practice 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมนําเสนอฐานการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านค่าย 4 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมนําเสนอโครงงานนวัตกรรม (PBL) จากนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายอีกด้วย…

The Lighter Thailand News Bureau…//

ผกก.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เปิด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตําบล”

ผกก.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เปิด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตําบล”


เมื่อเวลา10.00 น. (10 มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สวนสุภัทราแลนด์ ตําบลหนองละลอก อําเภอหนองละลอก จังหวัดระยอง ได้จัดอบรม“โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตําบล” ของสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย ประจำปี 2564 โดยมี พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่ายกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธีระพงศ์ วรการพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านค่าย กล่าวรายงานการอบรม พ.ต.ท.สราวุฒิ มากหลาย สวป.สภ.บ้านค่าย ร.ต.อ.สุทธิพงษ์ ทองคํา รอง สวป.สภ.บ้านค่าย ร.ต.อ.ยรรยงค์ วาปีทะ รอง สวป.สภ.บ้านค่าย ร.ต.อ.ราชศักดิ์ แม้นศรี รอง สว.จร.สภ.บ้านค่าย คณะทำงานการอบรม และเครือข่ายภาคประชาชน กว่า 100 คนเข้ารับการอบรม ในครั้งนี้

พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่าย กล่าวว่า เนื่องด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีให้จัด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตําบล โดยเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เด็ก และเยาวชน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข อาชญากรรมให้กับตําบลต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตํารวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ การสร้างจิตสํานึกต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่าย บรรยายเรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในการป้องกันอาชญากรรม และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการจราจร โดย ร.ต.อ.ราชศักดิ์ แม้นศรี รอง สว.จร.สภ.บ้านค่าย การสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนใน กิจการตํารวจ (การก่อเหตุ การพัฒนา การรักษาการคงอยู่ ) โดย ร.ต.อ.สุทธิพงษ์ ทองคํา รอง สวป. สภ.บ้านค่าย จากนั้นมีการฝึกการแจ้งเหตุ หรือแจ้งเบาะแสทางช่องการสื่อสาร ๆ การอํานวยความสะดวก ด้านการจราจร และการต่อสู้ป้องกันตัว เป็นต้น

ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งจํานวน 100 คน เป็นตัวแทนมาจาก 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลหนองละลอก , ตําบลหนองตะพาน , ตําบลบ้านค่าย , ตําบลตาขัน , ตําบลบางบุตร และตําบลชากบก ใช้เวลาในการฝึกอบรม ๑ วัน พร้อมรับประกาศนีย์บัตร จาก สภ.บ้านค่ายอีกด้วย

The Lighter Thailand News Bureau…//

12 ปีซ้อนติดต่อกัน สยามลวดเหล็กฯคว้า รางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 มิสเตอร์คริชเนนดู ซันยัล (ที่ 3 ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และคณะ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน (2552-2563) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

12 ปีซ้อนติดต่อกัน สยามลวดเหล็กฯคว้า รางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน