GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง

บีแอลซีพี พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ. ระยอง จากเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคืนสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ชาวระยอง เฮ อบจ.ระยอง ทำแก้มลิง 4 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ช่วงฤดูฝนเรียบร้อยแล้ว คาดจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน 

ชาวระยอง เฮ อบจ.ระยอง ทำแก้มลิง 4 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ช่วงฤดูฝนเรียบร้อยแล้ว คาดจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน 

ปตท. ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสู้วิกฤต COVID-19 ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”

นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งงบประมาณการจัดซื้อออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาล

“ชุมชนเข้มแข็ง” ได้ เมื่อเราผสานพลัง

ภูมิปัญญาชาวบ้านและอัตลักษณ์ท้องถิ่น คือ สิ่งพิเศษที่มีเฉพาะตัวตน หรือ เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อได้เรียนรู้แล้วก็จะพบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ยิ่งหากนำความเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ มาพัฒนาต่อยอดผสานกับนวัตกรรม วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ก็ยิ่งสร้างพลังให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างดีเยี่ยม และนั่นคือสิ่งที่ GC หรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มองเห็น และเกิดเป็นแนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง