สนง.คุมประพฤติจังหวัดระยองจัดประชุม อ.ส.ค. สัญจรเขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรเขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดย นางนภารัตน์ ตันยะบุตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 นายสุรศักดิ์ ทองศิริ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา นายสมเกียรติ ตาละลักษมณ์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง พ.จ.อ.สิทธิโชค ฤกษ์ดี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง นายทวีศักดิ์ สาริกบุตร ประธานอาสาสมัครอำเภอบ้านค่าย และอาสาสมัครคุมประพฤติทั้ง 4 เขตพื้นที่ ร่วมกันจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรเขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 21 คน

 

ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เเละสร้างความรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม ร่วมทั้งการหาเเนวทางป้องกันปัญหา เเละข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา(วัดมาบข่า) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จากนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดมาบข่า โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม19 คน และได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เซ้าท์ซิตี้ปิโตรเคม จำกัด มอบไม้กวาดให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เพื่อใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อไป

THE LIGHTER THAILAND

อ.ส.ค.จิรัฏฐ์นนท์  ฐิตะสิริ

062-2524244