คำสั่งระยองฉบับที่ 10 5500/2564 🟢 มีผล 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในทุกพื้นที่ของจังหวัดระยอง