กองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”ผู้ทำคุณประโยชน์ประเทศชาติเป็นส่วนรวม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง ได้จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ มี น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยนาแขวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง และน.ส.รุ่งทิพย์ ไชยนาแขวง อัยการจังหวัด คดีศาลแขวงระยอง เข้ารับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทั้งนี้ สืบเนื่องจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

The Lighter Thailand