กองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”ผู้ทำคุณประโยชน์ประเทศชาติเป็นส่วนรวม

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง ได้จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ