ยผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดตราด) และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนดร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก