กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและถวายผ้าป่า ประจำปี 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีชุมชน โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดมาบชลูด วัดกระเฉทและวัดหนองแฟบ รวมทั้งได้ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า ให้กับอีก 17 วัดในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา มูลค่ารวมทั้งหมด 2,110,000 บาท

The Lighter Thailand…//