ผกก.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เปิด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตําบล”

ผกก.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เปิด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตําบล”


เมื่อเวลา10.00 น. (10 มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สวนสุภัทราแลนด์ ตําบลหนองละลอก อําเภอหนองละลอก จังหวัดระยอง ได้จัดอบรม“โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตําบล” ของสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย ประจำปี 2564 โดยมี พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่ายกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธีระพงศ์ วรการพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านค่าย กล่าวรายงานการอบรม พ.ต.ท.สราวุฒิ มากหลาย สวป.สภ.บ้านค่าย ร.ต.อ.สุทธิพงษ์ ทองคํา รอง สวป.สภ.บ้านค่าย ร.ต.อ.ยรรยงค์ วาปีทะ รอง สวป.สภ.บ้านค่าย ร.ต.อ.ราชศักดิ์ แม้นศรี รอง สว.จร.สภ.บ้านค่าย คณะทำงานการอบรม และเครือข่ายภาคประชาชน กว่า 100 คนเข้ารับการอบรม ในครั้งนี้

พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่าย กล่าวว่า เนื่องด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีให้จัด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตําบล โดยเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เด็ก และเยาวชน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข อาชญากรรมให้กับตําบลต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตํารวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ การสร้างจิตสํานึกต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี ผกก.สภ.บ้านค่าย บรรยายเรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในการป้องกันอาชญากรรม และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการจราจร โดย ร.ต.อ.ราชศักดิ์ แม้นศรี รอง สว.จร.สภ.บ้านค่าย การสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนใน กิจการตํารวจ (การก่อเหตุ การพัฒนา การรักษาการคงอยู่ ) โดย ร.ต.อ.สุทธิพงษ์ ทองคํา รอง สวป. สภ.บ้านค่าย จากนั้นมีการฝึกการแจ้งเหตุ หรือแจ้งเบาะแสทางช่องการสื่อสาร ๆ การอํานวยความสะดวก ด้านการจราจร และการต่อสู้ป้องกันตัว เป็นต้น

ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งจํานวน 100 คน เป็นตัวแทนมาจาก 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลหนองละลอก , ตําบลหนองตะพาน , ตําบลบ้านค่าย , ตําบลตาขัน , ตําบลบางบุตร และตําบลชากบก ใช้เวลาในการฝึกอบรม ๑ วัน พร้อมรับประกาศนีย์บัตร จาก สภ.บ้านค่ายอีกด้วย

The Lighter Thailand News Bureau…//