ปศุสัตว์ระยองอบรมอาสาปศุสัตว์ ที่ อ.วังจันทร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อเวลา 10.00 น. (16 ก.พ.64) นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เพื่อสร้างและการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าฯ  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างเทศบาลตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมีนายประสาน ขาวสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม กล่าวรายงาน และ นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน นายสุประดิษฐ์ อยู่คง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง นายมนตรี ศักดิ์พิบูลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ว่าที่ เรือตรีธงชัย บุญก่อเกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์กว่า 50 เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

                นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าฯ ให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอประสานการดำเนินงานกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ในการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ รวมทั้งการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และอื่นๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้นการทำบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ทำเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังจันทร์ จำนวน 5 แห่ง และกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยที่โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายร้ายแรง หากมีอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกรายประเทศไทยยังพบคนและสัตว์เสียชีวิตทุกปี จึงจำเป็นต้องบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน และพัฒนาความรู้แก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ให้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ แห่ง จึงได้ตกลงกันร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ให้มีการ 1.ประสานความร่วมมือด้านนโยบายและการปฏิบัติงานร่วมกัน ระดมทรัพยากร ทั้งบุคลากร และ งบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 2. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างยั่งยืนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมให้คนและสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงสัตว์กลุ่มเสี่ยง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและโปรแกรมการฉีดวัคซีน การขนส่งวัคซีนและการจัดเก็บวัคซีน และสามารถฉีดวัคซีนได้ถูกวิธีอย่างถูกต้อง

สำหรับอำเภอวังจันทร์นั้นถือว่าเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สร้างภาพลักษณ์ของอำเภอวังจันทร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ขอบเขตความร่วมมือ กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ประสานด้านวิชาการ และบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และในคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 แห่ง เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ประสานด้านวิชาการ เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประสานปศุสัตว์ในด้านวิชาการ และบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิศสุนัขบ้าในสัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จากสัตว์สู่คน เพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ ให้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนอีกด้วย…

The Lighter Thailand News Bureau…//