สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบบ้านครอบครัวคนพิการประสานดำเนินการ​โดย มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ ระยอง

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตามโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยทุนสนับสนุนสงเคราะห์สร้างบ้านคนพิการจังหวัดระยอง ประสานดำเนินการ​โดยมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ

              เมื่อเวลา 13.30 น.(23พ.ย.64) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานการส่งมอบบ้านเพื่อครอบครัวคนพิการจังหวัดระยอง โดยมี นายสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานกรรมการมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอแกลง นางจีรยดา ธรรมบุษดี นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง  นายพายัพ ผ่องใส สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดระยอง ผู้นําท้องถิ่น และผู้พิการร่วมเข้ารับมอบ

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองมีองค์กรคนพิการที่เข้มแข็ง ทั้งยัง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับจังหวัดระยองได้อย่างแท้จริง จากการประสานการสนับสนุนทุนสงเคราะห์การซ่อมและสร้างบ้านให้กับครอบครัวคนพิการจังหวัดระยอง กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการ“สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” ให้กับครอบครัวผู้พิการในจังหวัดระยองครั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะด้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่เป็นการดูแลจิตใจของคนทั้งครอบครัว เพราะความสำคัญของบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จําเป็นของคนเราเป็นที่อยู่ที่ให้ความปลอดภัย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคน เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน และเป็นรากฐานของสังคม

ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนได้รับการดูแลจากสังคมองค์รวม ต้องขอขอบคุณ คณะทำงานของมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ และขอขอบคุณหน่วยงานราชการท้องถิ่น และผู้นําท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้อํานวยความสะดวกให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับครอบครัวผู้พิการทั้ง 10 ครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ หวังว่าท่านจะเป็นกําลังสำคัญในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัวผู้พิการในจังหวัดระยองดำรงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังความดีงาม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนทำประโยชน์ต่อส่วนรวมในจังหวัดระยองและประเทศชาติต่อไป

สำหรับการส่งมอบบ้านเพื่อครอบครัวคนพิการจังหวัดระยอง โดยทุนสนับสนุนสงเคราะห์จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ การประกอบอาชีพ การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่คนพิการทุกประเภทและผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและเครือข่ายคนพิการทุกประเภท ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และเพื่อการกุศลหรือสังคมสงเคราะห์ซึ่งมีเครือข่ายทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดระยอง

โดยในปี 2564 นี้ ได้การสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม ดำเนินการซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับครอบครัวคนพิการ จำนวน 10 หลังคาเรือนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ อำเภอเขาชะเมา จำนวน 1 หลังคาเรือน อำเภอแกลง จำนวน 7 หลังคาเรือน อำเภอเมือง จำนวน 1 หลังคาเรือน อำเภอบ้านฉาง จำนวน 1 หลังคาเรือน

The Lighter Thailand…//