กนอ. กัลฟ์เอ็มทีพี ฯ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3ร่วมกิจกรรมและสนับสนุน เทศบาลตำบลบ้านฉางโครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและชายหาดพยูนใหม่ วันสิ่งแวดล้อมโลก

กนอ. กัลฟ์เอ็มทีพี ฯ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3
ร่วมกิจกรรมและสนับสนุน เทศบาลตำบลบ้านฉางโครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและชายหาดพยูนใหม่ วันสิ่งแวดล้อมโลก

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณชายหาดพยูนใหม่ เทศบาลตำบลบ้านฉาง นำโดย นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายหาดและทะเล เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 และ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และ รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายหาดและทะเลระยอง
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงพื้นบ้าน จำนวนมาก และ หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในมาบตาพุดจำนวนมากเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม ดังกล่าว

นายกฯ สุชิน พูลหิรัญ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 และ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูชายหาดและทะเลในเขตบ้านฉางให้สวยงาม สะอาด น่าเที่ยมชม มีชายหาดที่สวยงามสำหรับการท่องเที่ยว อยู่คู่คนบ้านฉางและจ.ระยอง สืบทอดส่งต่อสู่รุ่นลูกหลานต่อไป ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ทั้งนี้เพื่อคนระยองทุกคน