เปิดบ้านอาชีพ สู่การมีงานทำ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และ 8 หน่วยงานหลัก เดินหน้าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่เรียนจบชั้น ม.3ไม่สามารถเรียนต่อได้ มุ่งสร้างอาชีพและรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจไทย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 มี.ค.64 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 ระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะลงพื้นที่จังหวัดระยอง ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 “เปิดบ้านอาชีพ สู่การมีงานทำ” มีผู้ปกครอง พร้อมด้วยเด็กนักเรียนที่จบ ม. 3 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และอีก 8 หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวให้ความมั่นคงทางอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งหากเข้ารับการฝึกอาชีพ ในระยะเวลา 4-6 เดือนแล้วจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือจะได้ค่าจ้างในอัตราสูงขึ้น เป็นการช่วยให้เด็กกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้โครงการังกล่าวนี้ จะช่วยตอบโจทย์สังคมเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเรียนจบพร้อมตกงานในอนาคตโดยเฉพาะเด็กที่เรียนจบชั้น ม.3 ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเรียนต่อได้ ไม่มีทักษะฝีมือในการทำงาน แต่ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่โดยฉับพลัน แบกภาระความรับผิดชอบต่อสู้ชีวิต หางานทำต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวให้ได้รับโอกาสการพัฒนาตนเองติดอาวุธให้พวกเขาได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย นำไปสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

ข่าว : วฐิต กลางนอก

ภาพ : จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ

The Lighter Thailand Nes Bureau…//