ป.ป.ช.ระยองเดินหน้าสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ สะท้อนภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 9.00 น. (17มี.ค.64) ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง  เปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาทุจริตในระดับพื้นที่(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง) สร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ สะท้อนภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กร โดยมี นางสาวกรองกานต์ ปานดำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการประชุมและบรรยาสรุป พร้อมสมาชิกชมรม  STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดระยอง และเครือข่ายภาคประชาชนภายในจังหวัดระยอง 60 คนเข้าร่วมประชุม

              

นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยองเปิดเผยว่า สำนักงาน ปปช. จังหวัดระยอง ได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับงานป้องกันเป็นการสร้างธรรมาภิบาลเกี่ยวกับประชาชนเพื่อประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งโครงการที่นำดำเนินการตรวจสอบก็คือ โครงการโคกหนองนา กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมแรกคือ ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงระเบียบหลักเกณฑ์ของเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่ 2 คือการลงพื้นที่ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการทำงานของระยองเองก็ประมาณ 22 พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กคือประมาณ 1ไร่กับ5 ไร่  กิจกรรมที่ 3 คือ จะมาสรุปผลว่าตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมนี้ ทางประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการที่จะช่วยเฝ้าระวัง ป้องกันเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนานี้ ซึ่งคิดว่าน่าจะให้ประโยชน์ให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจ และหน่วยงานภาครัฐเองก็จะระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ นี่คือวัตถุประสงค์ของโครงการ การลงพื้นที่เป็นการสุ่มตรวจสอบว่า พื้นที่ที่ใช้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดหรือไม่ ทาง สำนักงาน ปปช. ก็จะติดตามว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อย่างไร ทางสำนักงาน ปปช. ให้ความสำคัญของการสร้างเครือข่าย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจว่าอะไรเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบ หรือทุจริต เมื่อกลุ่ม Strong ของทางสำนักงาน ปปช. เข้าใจก็จะช่วยในเรื่องการแจ้งเบาะแส แม้แต่การร้องเรียน ก็จะเข้าใจว่า การร้องเรียนต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้องเป็นการร้องเรียนข้อเท็จจริงอย่างไร เมื่อความเข้าใจในจุดนี้ก็จะเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีผลทำให้การทุจริตในพื้นที่ก็จะลดลง การร้องเรียนก็จะน้อยลงเช่นกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเราอีกด้วย…..

The Lighter Thailand News Bureau..//