ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง มอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ม.ค.ที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน ผู้ต้องขัง 80 คน รวมจำนวน 84 คน โดยอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-3 มกราคม 2564 มีนางสุกฤตา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ สำหรับโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังดังกล่าว เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและประยุกต์ให้เหมาะสมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการฯ และแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน คือ สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กแบบของชาวบ้าน คือ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามลักษณะภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ใช้เวลาฝึกอบรม 14 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตัวเองต่อไป

The Lighter Thailand News…//