จังหวัดระยองประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

จังหวัดระยองประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” โดยพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้นำศาสนาอิสลามกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวดุอาอ์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาพร โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อปท. ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมพิธี

ทั้งนี้ การจัดพิธีมหามงคลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี และตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน อันทำให้ประเทศชาติมีความสงบอย่างยั่งยืน

The Lighter Thailand…//