IRPC มอบถังน้ำมันเปล่า สนับสนุนภารกิจกรมป่าไม้

IRPC มอบถังน้ำมันเปล่า สนับสนุนภารกิจกรมป่าไม้ ใน “โครงการถังน้ำใจดับไฟป่า”เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำรองในพื้นที่สูง เสี่ยงการเกิดไฟป่า

คุณอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบถังน้ำมันเปล่าที่ไม่ใช้งานแล้ว ขนาด 200 ลิตร จำนวน 318 ถัง จากคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  ภายใต้ “โครงการถังน้ำใจดับไฟป่า” เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนควบคุมไฟป่า ได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งแนวทางหนึ่งในการช่วยป้องกันการลามไฟของไฟป่า คือการสร้าง      แนวกันไฟ โดยการใช้ถังน้ำมันเปล่ารองรับน้ำฝนสำรองไว้ใช้ควบคุมไฟป่า เพื่อป้องกันการประทุหรือการกลิ้งของถ่านไม้และตอไม้

IRPC ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญยิ่งของกรมป่าไม้เพื่อปกป้องผืนป่าของประเทศ ประกอบกับบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) ที่จัดตั้งโดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติ ให้มีอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ IRPC จึงขอมอบ ถังน้ำมันเปล่าที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่สร้างความเสียหายต่อผืนป่า สัตว์ป่า ชุมชน และส่งผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก เพราะไฟป่าก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และในขณะเดียวกันปัญหาโลกร้อนก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าด้วยเช่นกัน จากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความแห้งแล้ง หากสามารถหยุดหรือป้องกันไฟป่าได้ ก็จะสามารถปกป้องผืนป่า  และทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงบรรเทาวิกฤตโลกร้อนได้อีกด้วย…

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ / ระยอง