กลุ่มจีพีเอสซีจัดกิจกรรม “สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566” ณ ป่าชายเลนของกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

กลุ่มจีพีเอสซีจัดกิจกรรม “สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566” ณ ป่าชายเลนของกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 กลุ่มจีพีเอสซี โดย โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ร่วมกับ ประมงจังหวัดระยอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม และกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จัดกิจกรรม “สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566” โดยมีคุณอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และคุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนกลุ่ม GPSC ได้ร่วมกันสร้างกระชังเพาะเลี้ยงปูทะเล เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลลูกปู พร้อมกับปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปูทะเลจำนวนกว่า 250 ตัว

อีกทั้งยังสร้างบ้านให้กับนกจำนวน 80 หลัง ณ ป่าชายเลนบริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด อ.เมือง จ.ระยอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจิตอาสา พนักงาน อาจารย์ นักเรียนและชาวประมง กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ระบบนิเวศ ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของจังหวัดระยอง

THE LIGHTER THAILAND