คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5/2564
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

1️⃣ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในทุกพื้นที่ของจังหวัดระยอง เพิ่มเติม
1.1 สวนสาธารณะ
1.2 สนามกีฬา ลานกีฬา ลานกิจกรรมทุกประเภท
1.3 สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
1.4 สนามยิงปืน
1.5 บ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
1.6 สถานที่ซ้อมดนตรี ห้องซ้อมดนตรี หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
1.7 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา หรือสนามพระเครื่อง พระบูชา
1.8 ตลาดนัดชั่วคราว (หมายถึงตลาดนัดที่ไม่ได้เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน)
1.9 ชายหาดทุกแห่ง ให้ปิดพื้นที่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านสามารถดำเนินการได้ตามปกติ
1.10 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทุกแห่ง ให้ปิดตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันถัดไป

2️⃣สถานที่ดังต่อไปนี้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดระยอง ให้เปิดบริการโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัด
2.1 ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอภายในร้าน
2.2 ร้านตัดแต่งขนสัตว์ อาบน้ำสัตว์ รับเลี้ยง/รับฝากสัตว์ ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอภายในร้าน
2.3 ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ร้านขายของชำ
2.4 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
2.5 ตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด (หมายถึง ตลาดนัดที่เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน)
2.6 สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รถเข็นจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่อื่นใดในลักษณะเดียวกันทุกประเภท ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หรืออาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่บ้าน/ที่อื่น

3️⃣ สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 2 ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้
3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วย
3.2 ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด
3.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
3.5 จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย
3.6 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ

4️⃣ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

  • ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ “ยกเว้น” เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

5️⃣ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน

  • พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทางซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ
    6️⃣บทกำหนดโทษ
    ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539