กฎหมาย

การเลือกตั้งท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการที่รัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการทำหน้าที่แทนรัฐบาล การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ จะเป็นผู้กำหนดผู้แทนหรือตัวบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งผู้แทนจะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น

รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมี 2 รูปแบบ แต่ละรูปแบบแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รูปแบบทั่วไป : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

รูปแบบพิเศษ : กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งนายก อบจ. หรือ ส.อบจ. ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 4. และ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
 2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (Passport) ฯลฯ

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

**กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้**

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.หรือ ส.ถ.หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธนานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

*** การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี ***

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

 1. ตรวจสอบรายชื่อ
 2. ยื่นหลักฐานแสดงตน
 3. รับบัตรเลือกตั้ง
 4. ทำเครื่องหมายกากบาท
 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

*** เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ***

คำสำคัญและคำย่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล

ส.อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต. นายกองค์บริหารส่วนตำบล

เทศบาล

ทต. เทศบาลตำบล

ทม. เทศบาลเมือง

ทน. เทศบาลนคร

ส.ทต. สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ส.ทม. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ส.ทน. สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นายก ทต. นายกเทศมนตรีตำบล

นายก ทม. นายกเทศมนตรีเมือง

นายก ทน. นายกเทศมนตรีนคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส.อบจ. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมืองพัทยา

สม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร

สก. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ว่า กทม. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ขอบคุณที่มา : คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบจ.

By. https://mwinthailand.com

กฎหมายการหมั้น

การหมั้นนั้น ถ้าจะให้ความในทางกฎหมายก็หมายความรวมถึง “การที่ชายหญิงทำสัญญาว่าจะทำการสมรสกันและอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา” (an agreement to get married and live together as husband and wife)

การหมั้น Engagement


ศาลฎีกาได้ให้ความหมายการหมั้นไว้ว่า “การหมั้นเป็นสัญญาซึ่งฝ่ายชายทำกับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อชายกับหญิงทำการสมรสกัน” สัญญาหมั้นจึงเป็นเพียงสัญญาจองกันไว้ ยังไม่ถึงขั้นการสมรสกันเด็ดขาด
การหมั้นจะมีผลทางกฎหมายของประเทศไทยเมื่อเป็นการหมั้นโดยพิจารณาจากเพศที่แท้จริง กฎหมายไทยไม่ยอมรับการหมั้นของคนที่มีเพศเดียวกัน เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การหมั้นเพศเดียวกันถือเป็นการหมั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมีการผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็ตาม


การหมั้นจะต้องกระทำโดยความยินยอมพร้อมใจของชายและหญิงที่เป็นคู่หมั้นด้วย
พิธีหมั้น กฎหมายไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งการจัดพิธีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่โต ก็ไม่ได้ส่งผลแตกต่างในทางกฎหมาย สิ่งสำคัญที่สุดในการหมั้นคือ ขอเพียงให้มีของหมั้นที่ฝ่ายชายมอบให้แก่ฝ่ายหญิงก็เพียงพอ และการหมั้นจะต้องทำเป็นกิจลักษณะและเปิดเผยให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั่วไปถึงจะมีผลเป็นการหมั้น การสู่ขอกันเฉย ๆ ไม่ถือเป็นการหมั้นตามกฎหมาย


ความสมบูรณ์ของการหมั้น กฎหมายได้กำหนดแบบความสมบูรณ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1437 “การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น
เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง”
สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้
ถ้าจะต้องคืนของหมั้นหรือสินสอดตามหมวดนี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา 412 ถึงมาตรา 418 แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(ซึ่งเรื่องสินสอดเราจะกล่าวในตอนต่อไป)


การหมั้นต้องมีของหมั้น หากฝ่ายชายไม่มีของหมั้นมามอบให้หญิงสาว การหมั้นย่อมไม่สมบูรณ์ ถือว่าไม่มีสัญญาหมั้นเกิดขึ้น สัญญาหมั้นจึงอาจจะกระทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอายุด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


มาตรา 1435 การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว
การหมั้นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง เป็นโมฆะ

หากคู่หมั้นยังเป็นผู้เยาว์อยู่จะต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วย ตามปพพ.


มาตรา 1436 ผู้เยาว์ จะทำการหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา
(2) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตาย หรือถูกถอนอำนาจปกครอง หรือไม่อยู่ในสภาพ หรือฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้
(3) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม
(4) ผู้ปกครอง ในกรณีทีไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครอง
การหมั้นที่ผู้เยาว์ทำโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าว เป็นโมฆียะ


และสัญญาหมั้นยังต้องอยู่ในบังคับตามหลักทั่วไปในเรื่องการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรม เช่น การทำสัญญาหมั้นเพราะถูกข่มขู่ จะตกเป็น โมฆียะ ตาม ปพพ.มาตรา 164 หรือสัญญาหมั้นที่มีวัตถุประสงค์อันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะตกเป็น โมฆะ ตาม ปพพ. มาตรา 150 ด้วย และสัญญาหมั้นจะใช้บังคับได้แต่กรณีเฉพาะชายไปทำการหมั้นหญิงเท่านั้น


ฎ.525/2509 การที่ไม่มีประเพณีท้องถิ่นว่าจะต้องมีของหมั้นมิใช่เหตุอันพึงยกขึ้นลบล้างบทกฎหมาย

คู่สัญญาหมั้น กฎหมายใช้คำว่า “ฝ่ายชาย” “ฝ่ายหญิง” จะเห็นได้ว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของชายหรือหญิง หรือบุคคลอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวชายหรือหญิงคู่หมั้น ในอันที่จะทำสัญญาหมั้นหรือจัดการสมรสก็อาจจะเป็นผู้ทำสัญญาหมั้นหรือเข้ามาเป็นคู่สัญญาหมั้นได้
บุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาหมั้นมี 3 จำพวกคือ ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้น บิดามารดาของชายหญิงคู่หมั้นซึ่งเป็นคู่สัญญาหมั้น และ บุคคลผู้กระทำการในฐานะเช่นบิดามารดาของชายหญิงคู่หมั้น…//

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิด หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ บุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

นั่นหมายถึง

การปกปิด การปลอมแปลง แหล่งที่มา ปรับไม่เกิน 100,000.-บาท

เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบอกเลิก หรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับ ปรับไม่เกิน 200,000.-บาท

เพราะฉะนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย จึงไม่ควรกระทำ

The Lighter Thailand…//