โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมแบ่งปัน และส่งต่อ ของใช้ จากจุดเล็กๆในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมแบ่งปัน และส่งต่อ ของใช้ จากจุดเล็กๆในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

25 เมษายน 2566 – จากแนวคิดของผู้บริหารและพนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงได้เกิดกิจกรรมร่วมส่งต่อและแบ่งปัน เสื้อผ้า หนังสือ ของใช้ต่างๆ ในงาน BLCP Market Place ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในการจัดงาน โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากพนักงานและผู้มาปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เกิดจากความตั้งใจของทุกฝ่ายอย่างแท้จริงในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero ตามแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด ESG (Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม), Governance (ธรรมาภิบาล))

การจัดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ตลาดเคียงสวน ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการจัดงานภายในเฉพาะพนักงานและผู้ที่มาปฏิบัติงานเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ผ่อนคลายจากการทำงาน และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมและทำงานร่วมกันเสมือนครอบครัว ภายใต้แนวคิด Happy Work Place ภายในงานมีการเปิดร้านขายของโดยพนักงานและผู้ที่มาปฏิบัติงาน รวมถึงมีกิจกรรมจากชมรมต่างๆ เช่น ชมรมดนตรี ชมรมกีฬาต่างๆ เป็นต้น และเดือนนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษคือการรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในกิจกรรมสงกรานต์อีกด้วย

บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อคนไทย เพื่อประเทศ เพื่อโลก อย่างยั่งยืน