โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ผนึกกำลังภาคีชุมชนชายฝั่ง 3 จังหวัดภาคตะวันออก สร้างจิตสำนึก รักษ์ป่าชายเลน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ผนึกกำลังภาคีชุมชนชายฝั่ง 3 จังหวัดภาคตะวันออก สร้างจิตสำนึก รักษ์ป่าชายเลน

21 เมษายน 2566 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด หนึ่งในภาคีชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมงานและร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและความร่วมมือการทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด ESG (Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม), Governance (ธรรมาภิบาล)) ในงานการประชุมโครงการประชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

โดยมีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย นายณัฐ โก่งเกสร ผอ.ทสจ.ระยอง นายภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล ผอ. สทช.1 หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนท.อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เข้าร่วมโครงการ 150 คน จัดโดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1

THE LIGHTER THAILAND