พิธีลงนามกรอบความร่วมมือเบื้องต้นในการจัดทำหลักสูตร Leadership Development Program ระหว่างบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) และ ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีลงนามกรอบความร่วมมือเบื้องต้นในการจัดทำหลักสูตร Leadership Development Program ระหว่างบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) และ ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 มีนาคม 2566 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) และ ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามกรอบความร่วมมือเบื้องต้นในการจัดทำหลักสูตร Leadership Development Program มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะให้แก่หัวหน้างานหรือผู้ที่จะขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารที่สามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เรียนรู้และทำงานสอดคล้องไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ


นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “BLCP ได้เห็นความสำคัญของพนักงานที่ถือเป็นทรัพยากรหรือหัวใจหลักที่สำคัญของบริษัท ให้เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการดำเนินงานด้านESG (Environment, Social, Governance) และสามารถนำความรู้เเละทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งการบริหารคนและบริหารงาน เปิดมุมมองเเละแนวความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเห็นแนวทางในการบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจในโลกยุคใหม่ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน”


บีแอลซีพีร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

THE LIGHTER THAILAND