โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างและกิจกรรมตามมาตรการ EHIA   

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3  (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 21 ตุลาคม 2565

 

 

รายละเอียดของโครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยจะมีการถมทะเลขนาดพื้นที่ 1,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่  พื้นที่สำหรับรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือสินค้าในอนาคต ประมาณ 550 ไร่ และ พื้นที่เก็บกักตะกอนดิน ประมาณ 450 ไร่

กิจกรรมการพัฒนาโครงการ  ประกอบด้วย 1) งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือและแอ่งกลับเรือ  2)  งานติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือในเขตร่องน้ำ 3)   งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและเขื่อนกันคลื่น  4) งานถมทะเล 5) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบถนน ระบบประปา ระบบระบายน้ าและป้องกัน น้ำท่วม ระบบระบายน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบป้องกันอัคคีภัย

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ฯ  : ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565  ปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการอยู่ที่ 27.23 % โดยแผนงานกำหนดไว้ที่ 22.87 % ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าแผนอยู่ 4.36 %

ด้านมาตรการการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการฯ ตามมาตรการ EHIA  1)

การจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    ซึ่งคณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ภาคประชาชน ชุมชน กลุ่มอาชีพประมง องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำงานติดตามตรวจสอบโครงการ ฯ และ ประชุมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ด้านมาตรการความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินการที่ได้ทำแล้ว ได้แก่ การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนเริ่มงาน การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรก่อนใช้งาน การติดตั้งทุ่นและไฟสัญญาณและเครื่องหมายบอกตำแหน่งแสดงอาณาเขต บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในทะเลของโครงการ การควบคุมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EHIA เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล การตรวจวัดคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเล เป็นต้น ซึ่งค่าต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ด้าน กิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR ) ที่สำคัญที่ทางโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

1) กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลที่ 1 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา กลุ่มสื่อมวลชน ประมาณ  100 คน  ณ ริมคลองก้นปึก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2) กิจกรรมปล่อยพันธุ์แม่และลูกปูม้าร่วมกับบริษัท PTT TANK ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา หาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 3) นำคณะนักเรียนโรงเรียนวัดตากวน

ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เดินทางร่วมกิจกรรม GULF Football Clinic 2022  ณ สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4) กิจกรรมอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK และมอบชุดตรวจ ATK ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน พยูน,ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลา 5) มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บนพื้นที่เกาะสะเก็ดและร่วมกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ศรชล สทช. ตัวแทนผู้ประกอบการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ 6) มอบงบประมาณสนับสนุนและร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนชุมชนหนองน้ำเย็น    เป็นต้น

แผนการดำเนินงานระยะ 3 เดือนต่อไป

1)  งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและเขื่อนกันคลื่น  2)  งานก่อสร้างสะพานทางเข้า-ออก ของโครงการ 3)  งานเตรียมการขุดลอกและถมทะเล  ได้แก่  งานติดตั้งม่านกันตะกอนแบบประจำที่ และ งานติดตั้งทุ่นไฟสัญญานแสดงแนวเขตก่อสร้าง (เพิ่มเติม) และเริ่มการขุดลอกและถมทะเล

ศึกษาข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม  สำนักงานบริหารโครงการ. www.maptaphut3.com  ติดต่อประสานงาน ที่นายศุภโชค ศิลปเจริญ โทร. 086-0992588 (คุณแมน)